Ideational Apraxia: Kapag naging problema ang coffee machine

Ideyal na Apraxia - Kapag naging problema ang machine ng kape: Maikling Pangkalahatang-ideya at iba't ibang interpretasyon ng Ideyal na Apraxia.