Alexithymia at dissociation sa Non-Epileptic Psychogenic Crises - Assisi 2013

Pinatutunayan ng pananaliksik kung: 1) ang pagkakahiwalay ay isang tagahula para sa pagpapaunlad ng PNES; 2) pinapagitna ng alexithymia ang mga epekto ng pagkakahiwalay.